Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Forradalmi lázadás vagy törvényes önvédelem
(Gondolatok az 1849. évi magyarországi szabadságharc politikai hátteréről)

A 2019. évi Klauzál Napok Tétényben rendezvénysorozatunk április 27-i, Nagytétényi Kastélymúzeumban megtartott történészi szimpóziuma első előadásában dr. Erdődy Gábor történész foglalta össze a fordulatokban bővelkedő 1849-es esztendő politikai történéseit...
Elmaradt írás pótlása!


Áprilisi törvények
Az 1848. évi polgári forradalmi átalakulás és az 1849. évi szabadságharc a magyar história kiemelkedő korszakát képezi. A történelmi jelentőségű eseményekről, a polgári átalakulást és a nemzeti önrendelkezést megalapozó, a Habsburg uralkodó (V. Ferdinánd király) által szentesített április törvényekről, illetve az un. 48-as alap megvédéséért folytatott szabadságharcról napjainkig komoly viták zajlanak. Egyes vélemények az önvédelmi küzdelmek vállalását a nemzeti érdekekkel ellentétes, felesleges véráldozatokkal járó felelőtlen kalandnak minősítik, mások az alkotmányos szabadság rendjének megmentése érdekében folytatott, a korabeli európai változások kontextusában kiemelkedő, modellértékű helytállásnak tekintik.

  
I. Ferenc József és V. Ferdinánd
Az 1848 tavaszán kibontakozó európai forradalmi hullám meghatározó részeként megvalósuló liberális – alkotmányos nemzeti újjászületés alapelemeit a jobbágyfelszabadítás mellett az önálló magyar hadügy és pénzügy Habsburgok által törvényesen elismert biztosítása jelentette. Az 1848 őszén Európa-szerte kibontakozó ellenforradalmi fordulat azonban alapvetően új helyzetet teremtett a magyar ügy szempontjából is: az Észak-Itáliában felülkerekedő császári vezetés elérkezettnek látta az időt a birodalmon belüli magyar függetlenség felszámolására, s az osztrák kormány augusztus 27-én keltezett emlékirata immár nyíltan követelte annak felszámolását. Az ultimátumra a törvényes alapot védelmező magyar politikai elit az önvédelmi háború vállalásával reagált. Döntésében megerősítette a december 2-án lezajlott államcsínykísérlet, amelyben a Habsburg kamarilla a törvényes uralkodót, V. Ferdinándot lemondatta, majd a trónörökös Ferenc Károly főherceget visszaléptetve a 18 éves Ferenc Józsefet ültette trónra. 


Görgey Artúr
A magyar alkotmányt durván megsértő lépést a magyar politikai elit határozottan elutasította és továbbra is V. Ferdinándot tekintette uralkodójának. A kialakult helyzetben stratégiai jelentőséggel bírt a magyar hadsereg hozzáállása. A Fel-dunai Hadtest parancsnoka, Görgey Artúr által január 4-én kibocsátott Váci Kiáltvány leszögezte, hogy serege elutasítja az 1848. évi áprilisi törvények módosítását és V. Ferdinándot ismeri el uralkodójának, de a forradalmi törekvésektől is elhatárolódott és egyben felmondta az engedelmességet az Országos Honvédelmi Bizottmánynak.


Alfred Candidus Ferdinand zu Windisch-Grätz
Az Alfréd von Windischgraetz herceg tábornok által irányított, hatalmas túlerővel rendelkező Habsburg ellenforradalmi intervenció elől a magyar kormány és az országgyűlés Debrecenbe költözött és onnan szervezte, irányította a fegyveres ellenállást, majd ellentámadást. A parlamenti vitákban aktivizálódó un. békepárt visszatérően szorgalmazta a háború 48-as alapon történő lezárását, amelynek realitását azonban a feltétel nélküli kapitulációt követelő Habsburg magatartás alapjaiban kérdőjelezte meg. Egy további pici (kb. 15 fős) irányzat radikális – republikánus alapon képzelte el a megújulást. A Kossuth mögött felsorakozott többség nyitott volt a 48-as alapon megvalósuló békekötés előtt, de annak demokratikus továbbfejlesztésétől sem zárkózott el.

 
Olmützi alkotmány vs. Függetlenségi Nyiatkozat
A kialakult viszonylagos egyensúlyi helyzetet a Habsburg-dinasztia újabb ellenforradalmi lépése borította fel. Az 1849. március 4-én kihirdetett oktrojált olmützi birodalmi alkotmány az 1848 előtti korlátozott önrendelkezését is megszüntetve Magyarországot egyszerűen kiradírozta Európa térképéről, s a nagy sikerrel kibontakozó tavaszi hadjárat ellensúlyozására végső kétségbeesésében és tehetetlenségében a cári Oroszországot hívta segítségül. A feltétel nélküli fegyverletétel és a szabadságharc között választani kényszerülő magyar politika válaszként a debreceni parlament április 14-i döntése értelmében a Habsburg dinasztia trónfosztásával (detronizáció), majd a Függetlenségi Nyilatkozat kihirdetésével reagált.


Kossuth Lajos
Radikális döntésével a magyar nemzet bejelentette igényét az európai szabad népek családjába történő visszatérésre s hitet tett a volt birodalmi valamint szomszédos nemzetekkel való megbékélés mellett. Kossuthék a közjogi helyzet újradefiniálásával egy időben ugyanakkor a magyarországi polgári forradalom új, demokratikus szakaszának bevezetését tervezték. Kormányzóelnöki minőségében első lépéseként Kossuth a jobbágyfelszabadítás parasztság érdekeit szem előtt tartó továbbfejlesztését hirdette ki. Július 28-án pedig a zsidóemancipációs törvény ikertestvéreként a szegedi parlament elfogadta a magyarországi nemzetiségek létezését elismerő és az azok identitásának megőrzését biztosító, a korabeli európai összefüggésekben egyedülálló törvényt.

Az Európa két legerősebb hadseregének együttműködésével megvalósított Habsburg – Romanov katonai fellépés hatalmas, ellensúlyozhatatlan túlereje végül felszámolta a nemzeti függetlenség és az egyetemes szabadságjogok védelmében kifejtett magyar ellenállást. A polgári átalakulást végrehajtó forradalom és szabadságharc azonban a magyar nemzeti identitás legszebb maradandó értékeként él tovább napjainkig.dr. Erdődy Gábor
történész
egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem

2019. május(A képeket összeválogatta: Hódi Szabolcs)
  Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)1848/49 (47)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (28)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (117)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (41)
Wolf-kripta (21)