Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Klauzál Gábor emlékezete

Labádi Lajossal a szentesi levéltár nyugdíjba vonuló vezetőjével 2006-ban vettük fel a kapcsolatot. Az egyesület részéről számos tag jelenlétében látogathattuk meg az akkor 140 éve elhunyt Klauzál Gáborról készített kiállítást és tekinthettük meg a szentesi emlékeket. Labádi Lajos önzetlenül segítette a munkánkat. A 150 éves évfordulón az alábbi cikkel emlékezett meg Klauzál Gáborról. A cikket engedélyével közöljük honlapunkon, leköszönő elnökként ezúton is köszönöm barátságát és támogatását. – Dr Dobos Károly


A Szentesi Élet-ben augusztus elején megjelent cikk:


150 éve hunyt el városunk pártfogója


Elmondható, hogy Klauzál Gábort, korának egyik legjelentősebb reformpolitikusát nemcsak életében, hanem halálát követően is nagy becsben tartották Szentesen és Csongrád megye más településein egyaránt. A személyéhez való ragaszkodás érthetővé válik, ha halálának 150 éves évfordulóján felidézzük életútjának főbb állomásait.

Családjáról annyi tudható, hogy apja – Klauszal János – cseh származású katonatiszt volt, aki ezredesként szolgált a magyar gyalogezredben. Katonai érdemeiért I. Ferenc királytól 1793-ban magyar nemességet nyert. Csongrád vármegyében telepedett le, s az egyik legtekintélyesebb család gyermekét, Babarczy Ágnest vette feleségül, akitől nyolc gyermeke született. Gábor hatodik gyermekként jött a világra Pesten, 1804. november 18-án. 1824-ben ügyvédi vizsgát tett, s még ugyanebben az évben Csongrád vármegye szolgálatába lépett: előbb tiszteletbeli alügyész, majd fizetéses táblabíró.

A megyei szabadelvű ellenzék – amely Klauzált tekintette vezérének – többször sikeresen fölléptette országgyűlési követjelöltnek, így az 1832–36, 1839–40, 1843–44 közötti ciklusokban ő volt Csongrád vármegye egyik követe. Az országos reformellenzék egyik vezéralakjaként a polgári átalakulást célzó törvényjavaslatokat támogatta, többet ő maga kezdeményezett. Különösen a szólásszabadságot, a népképviseletet, az örökváltság útján elérendő jobbágyfelszabadítást, valamint az ipar és a kereskedelem fejlesztését célzó törvényeket szorgalmazta hatásos szónoklataiban.
1844 után – az abszolutisztikus hatalom megerősödése következtében – az országos politikától visszavonult. Azonban 1848 tavaszától már ismét Pesten találjuk, s amint ismert, földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszterként tagja lett az első felelős magyar kormányának. Az első népképviseleti országgyűlésen Csongrád város képviselőjeként vett részt. A szabadságharc kitörése után több minisztertársával együtt lemondott, és visszavonult a politikától.


Szentes címere
Szentessel 1837-ben került közvetlenebb kapcsolatba. Az Örökváltsági szerződés ügyében a város „pártfogójaként” egyengette a földesurak (a Károlyi grófok) és Szentes közötti megegyezést. Ő dolgozta ki a megváltakozott város új közigazgatási szabályzatát, az ún. koordinációt.

Kalocsán hunyt el 1866. augusztus 3-án. A szegedi Belvárosi temetőben található családi sírboltban helyezték örök nyugalomra. A hálás szentesiek szeptember 3-án gyászünnepet tartottak egykori pártfogójuk emlékére. A képletes ravatal fölött Oroszi Miklós, Szentes országgyűlési képviselője mondott gyászbeszédet, amelynek zárógondolata így szólt: „Legközelebbről Szentesnek, e mi városunknak még sokkal több oka van őróla hálásan emlékezni, mert ő a mi városunk akkori úrbéres lakosainak hű védője, tanácsadója volt. Azért illő dolog, hogy e városnak minden lakosa hálával emlékezzék reá. Legyen gondunk arra is, hogy gyermekeink, sőt unokáink is tudják meg: ki volt Klauzál Gábor…”

A kései utódok igyekeztek eleget tenni e jogos elvárásnak. Ezt bizonyítja, hogy Csongrád vármegye 1895-ben megfestette díszterme számára életnagyságú portréját, Szentes város 1906-ban utcát, majd 1994-ben iskolát nevezett el róla, amely előtt 1998 óta a mellszobra is látható (Máté István alkotása).
Labádi Lajos
a Szentesi Levéltár
szeptemberben nyugállományba vonult
igazgatója

Szentes, 2016. júliusNéhány írás honlapunkon Klauzál Gábor és Szentes kapcsolatáról:

http://klauzal.hu/cikk/92.html
http://klauzal.hu/cikk/93.html
http://klauzal.hu/cikk/94.html
http://klauzal.hu/cikk/95.html
Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)1848/49 (47)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (28)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (117)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (39)
Wolf-kripta (21)