Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Barangolások – Bikfalvi honvédsírok

Györök Natália és Tóth Avanti Péter tagtársaink 2008 nyarán székelyföldi túrájuk során felkerestek egy a Bodzai-hegyek lábánál fekvő kis magyar falut, mely arról lehetne méltán híres, hogy lakosságszámához mérten egyedülálló mértékben vette ki részét az 1848/49-es szabadságharcunk küzdelmeiben…
Egy réges-régen megírt írás közzététele!


2008. július 22-én egy busznyi baráti társaság elindult Székelyföldre. Családunk csak idén csatlakozott ehhez az egri társasághoz, de ők már harmadszor vagy negyedszer kirándultak ide. A szervezők egy magyar-angol házaspár, négy gyermekkel, akik már nem is annyira gyerekek... Az idei út apropója az volt, hogy megmutassák Székelyföldet az angol rokonoknak is.

Július 23., 24., 25-én csoportunk a bikfalvi Téglás Panzióban szállt meg. Az egésznapos buszkirándulások után, esténként sétáltunk a faluban. Bikfalva megőrizte hagyományos faluszerkezetét és arculatát, mégis nagyon élő, viszonylag jó módú a település. A házak is ezt mutatták. Egy dombon áll a meglehetősen nagy templom, valószínűleg középkori alapokon épülhetett, majd később reformátussá lett. Sajnos zárva volt, és már sötétben is érkeztünk oda, de szépen ki volt világítva, így a templomkertben lévő temetőben körülnézhettünk. A sírok is arról tanúskodtak, hogy Bikfalva jelentős település volt.

És ott a templomkertben néhány honvédsírra bukkantunk…
 

Sárossy Ferenc
honvéd főhadnagy
Zoltáni Zsigmond
közvitéz  

Györök Natália - 2008. októberHonlapunkon 2005-ben útjára indított, de sajnos 2007-ben megszakadt „Barangolások” c. rovat felélesztésével* egy régi adósságomat próbálom törleszteni.

Györök Natália és Tóth Avanti Péter tagtársaink 2008-as székelyföldi úti beszámolója felkeltette annakidején az érdeklődésemet, a Budapesttől 700 km-re távolságra lévő színmagyar falu: Bikfalva iránt, az 1940. november 30-i ún. Második bécsi döntés során visszatért Észak-Erdély legdélebbi településére.


Második bécsi döntés során 
visszatért Észak-Erdély
Magyarország területe a 
visszacsatolt országrészekkel
Bikfalva Háromszék vármegye 
legdélebbi települése

 

  
Háttérben a honvédsírok...

Az egykor szebb napokat látott falu lélekszámához képest kiemelkedő számban állított honvédet a haza  szabadságharcának, s így nem véletlenül temetője egyedülálló módon bővelkedik honvédsírokban.
5 évvel ezelőtt (2008-ban) sikerült felvennem a kapcsolatot Bikfalva 2007-ben kinevezett parókusával, a sepsiszentgyörgyi születésű, székely Sánta Imre (szül.: 1975) református lelkésszel, aki levélváltásunk eredményeként összegyűjtötte és elküldte nekem az 1848/49-es szabadságharcban falujából részt vett honvédeket:  1848/49-es szabadságharcban részt vett bikfalvi honvédek


  1. BENE FERENCZ 
volt huszár katona, élt 83 évet, meghalt 1868-ban.
Felesége: Török Julianna
2. BENE JÓZSEF (1822-1903)
3. BÉNI JÓZSEF (1822. aug. 18 – 1912. nov. 18.)
közvitéz a 85. honvédzlj.-ban.
Részt vett a tömösi csatában. Felettesei Mara Gábor őrnagy és Török Ferenc hadnagy.
Felesége: Giligir Anna
4.     BERBEK IMRE (?-1896. okt. 30.)
közvitéz. A fegyverletételig szolgált. Felesége: Barta Anna
5. BERDE JÓZSEF (?-1896. febr. 2.) 
őrmester. Felesége: Simon Julianna
6. BIKFALVI ISTVÁN 
közvitéz. A tömösi csatában kapott sebeibe belehalt.
7. BONG FERENC (1829-1849. aug. 24.)
Bong István ref. esperes fia. Diákként beáll 1848 őszén a 15. Mátyás huszárezredbe.
Az erdélyi harcok során őrmesterré léptetik elő. 1849. máj. 7.-én Bem tábornok a katonai 
érdemjel 3. osztályával tünteti ki. Júl. 1.- máj 1.-ig hadnagy a 3. honvéd vadászezred
7. századánál Nagyenyeden. A zsibói fegyverletételnél öngyilkos lesz.
8. BONG ZSIGMON
hadnagy. Bong Ferenc honvéd hadnagy testvére. Református, nőtlen. 1848 őszén a 15. Mátyás huszárezred katonájaként, ill. Őrmestereként részt vesz Háromszék önvédelmi harcában. 1849. máj. 16.-án hadnagy ezredében és Sárosi Ferenc őrnagy segédtisztje a besztercei hadosztálynál. Később Sepsiszék dullójává választják. (1867)
9. DÁNÉR JÓZSEF (1816. máj. 5.-1881. aug. 11.)
Eltemetve a bikfalvi temetőben. Sírhelye ismeretlen.
Főhadnagy a 83. honvédzlj.-ban. Bem nevezi ki. Felesége: Bedő Rákhel.
10. DOBRI JÁNOS
Nemzetőr. 1848-ban nemzetőrként meghal. Felesége: Nagy Rákhel.
11. FAZAKAS JÁNOS
Küzvitéz a 104. honvédzlj.-ban. Erdélyben harcol a fegyverletételig. 1893-ban még él (?) Bikfalván.
12. FÜLEKI JÓZSEF (1813. aug. 17.-1905.ápr.14.)
Közvitéz, tüzér. A harcokban megsebesült. Felesége: Pál Ágnes
13. HARKÓ FERENC (1815. dec. 16.-1883. nov. 19.) (Fotó)
Őrmester. Mindenben követte Bem tábornokot. Leszármazottai ma is élnek Bikfalván. Felesége: Páljános Rebeka
14. HARKÓ JÓZSEF (1828. okt. 7.-1898 márc. 17.)
Közvitéz a 104. honvédzlj.-ban. Erdélyben harcol a fegyverletételig. 
Felesége: Páljános Ágnes, majd Kese Teréz
15. JAKÓ ISTVÁN 
Közvitéz. 25 évig ács a 15. (2. székely) határőrezredben. 1848 okt. 16-18.-án részt vesz
az agyagfalvi Székely Nemzetgyűlésen, honnan a Maros felé kiinduló egyik székely sereg
katonájaként elesik az ádámosi hídnál a románok ellen vívott ütközetben. 
Őzvegye 1868-ban még él Bikfalván.
16. KÁDÁR FERENC
Közvitéz. Részt vesz a szabadságharcban, majd 1860 okt.-1866. nov. között az olaszországi
magyar légió 1. és 4. gyalogszázadában szolgál. Legnagyobb rangja őrmester.
17. KEREKES JÓZSEF (1829-1904. nov. 17.)
Közvitéz a 104. honvédzlj.-ban. Erdélyben harcol a fegyverletételig. Felesége: Dudás Anna, majd Bába Julis
18. KÓRÉH ANDRÁS (sz.1821. júl. 15.)
Főhadnagy. 1849 ápr. 1.-én Kiss Sándor nevezi ki főhadnaggyá. Felesége: Páljános Ágnes
19. KÓRÉH ISTVÁN (1801-?) 
Főhadnagy. A nagyenyedi kollégiumban végez, 1820-ban közvitéz. 1824-ben hadirnok-
gyakornok, majd hadirnok a 11. székely huszárezrednél. Nős, 8 gyermek apja. 1848 őszén
ezredével csatlakozik a honvédsereghez, részt vesz Háromszék önvédelmi harcában. 
1849. febr. 4.-én számvevő főhadnagy a 15. Mátyás huszárezrednél. A fegyverletétel
után vizsgálati fogságot szenved Nagyszebenben, majd hadirnokként visszasorozzák
ezredéhez. 1851-ben leszerel.
20. KOVÁCS SÁNDOR (?-1894) (Fotó)
Százados.
21. NAGY ZSIGMOND
Közvitéz. Hősi halált halt a Beszterce vidéki harcokban.
22. ORBÁN SÁNDOR
Közvitéz. Özvegye Bikfalván élt.
23. PÁL ANDRÁS (1820. máj. 23.-1883. máj. 24.) (Fotó)
Hadnagy a 83. honvédzlj.-ban. Bem nevezi ki. Leszármazottai élnek Bikfalván és Sepsiszentgyörgyön. Felesége: Kis Ágnes
24. PÁLL ANTAL (1819. febr. 21.-1894. dec. 11.)
Közvitéz a 84. honvédzlj.-ban. Bem tábornok vezetése alatt több csatában részt vett.
Felesége: Séra Anna
25. PÁLJÁNOS ANDRÁS (1830. dec. 25.-1912. aug. 30.) (Fotó – olvashatatlan felirattal)
Közvitéz a 84. honvédzlj.-ban. A bikfalvi temetőben a feljárattól balra az első kriptában
van eltemetve. A kripta, mely téglából és kőből volt építve 1972. márc. 18.-án összeomlott.
A kriptához tartozó összes anyag berakódott a kriptába. Ahogy a kriptán levő egykori 
felirat tanuskodott, végigharcolta az 1848-49. évi szabadságharcot, majd 10 évig szolgált 
az osztrák hadseregben. 15 évig volt a Bikfalvi Ref. Egyház számadó gondnoka. Páljános 
András Gátinak nevezték. Felesége: Darabont Julianna
26. PÁLJÁNOS FERENC 
Főhadnagy a szabadságharc idején, utóbb mint őrmester a 15. (2. székely) határőrségben
szolgál. Később tanító. 1849. máj. 1.-én hadnagy és élelmezési tiszt a 14/7. ezrednél az
erdélyi hadtestnél. Állítása szerint júl. 31.-én a segesvári csata után Bem főhadnaggyá 
léptette elő. 1867-ben nyug. Járásbírósági írnok, a Rikán Belüli Honvédegylet tagja.
27.   PÁLJÁNOS SÁMUEL
Őrmester a 86. honvédzlj.-ban. 1848-ban részt vesz a magyarországi hadműveletekben.
1849-ben őrmester. Később Sepsiszentgyörgyön élt.
28. PÁSZTOR ISTVÁN
Közvitéz a 83. honvédzlj.-nál. A fegyverletételig szolgál. 1892-ben még él Illyefalván, a Rikán Belüli Hve. tagja. Felesége: Benedek Mária, majd Szarvas Mária
29. SÁROSI FERENC (1807. okt. 16.-1871. júl. 24.) (Fotó)
Őrnagy. Kisbirtokos, nemesi származású székely. A nagykállói katonai nevelőintézetben végez.
1825-ben közvitéz. 1848. márc. 6.-án hadnagy a 15. határőrezredben. Októberben ezredével
csatlakozik a honvédsereghez és kitűnik Háromszék önvédelmi harcában. 1849. márc. 29.
(febr. 15.)-től őrnagy a 15/2 határőr-, majd az ebből alakuló 84. honvédzlj. parancsnoka.
Aug. 18.-án Dévánál fogságba esik, Nagyszebenben 20 évi várfogságra ítélik. 1857-ben
Josefstadtból szabadul amnesztiával. 1868-ban uradalmi gazdatiszt, a Rikán Belüli Hve.
tagja. Nős, 2 gyermek apja. Felesége: Fejes Klára
30. SÁROSSY FERENC (1833. nov. 26.-1862. jan. 11.) (Fotó)
Főhadnagy. Sárosi Ferenc őrnagy és Fejes Klára fia. 1845-ban a kézdivásárhelyi katonai
nevelőintézet növendéke. 1849. febr.-tól őrmester az apja parancsnoksága alatt álló 
15. határőrezredben. Márc. 24. (febr. 15)-től hadnagy, majd főhadnagy a 84. honvédzlj.-
-ban a besztercei hadosztálynál. A szabadságharc után rövid időre besorozzák egy Észak-
Itáliában állomásozó ezredhez.
31. SIMON GYÖRGY
Főhadnagy. 1849-ben főhadnagy a 86. honvédzlj.-ban. Nős, 7 gyermek apja. 
1890-ben a Rikán Belüli Hve. tagja.
32. SZABÓ JÓZSEF
Közvitéz. 20 évig szolgált a 15. (2. székely) határőrezredben. 1848-ban korabeli feljegyzés
szerint „a hétfalusi csatában az oláhtáboriak által agyonvagdaltatott és lövetett, otan el is 
halt egyszeribe.” Özvegye 1868-ban még élt Bikfalván.
33. SZÁRAZ JÓZSEF (1824. márc. 19.-1896. nov. 10.)
Közvitéz a 84. honvédzlj-ban.
34. SZARVAS JÁNOS
Közvitéz. Beszterce vidékén orosz fegyver által elesett. 1868-ban özvegye még él Bikfalván.
35. SZILÁGYI FERENC
Főhadnagy. Szilágyi Sámuel honvéd alezredes ás Bagoly Julianna fia. 1845-ben hadfi az
53. gyalogezredben. 1848. máj. 21.-én áthelyezik a 15. (2. székely) határőrezredhez. Júliusban ezrede mozgósított 1. zászlóaljával részt vett a szerb felkelők elleni harcokban.
Október 16.-tól hadnagy a honvédsereghez csatlakozó alakulatánál. 1849. ápr. 1. (márc. 21.)
főhadnagy ezrede 3. vagy 4. zászlóaljánál (85. vagy 86. honvédzászlóalj) a brassói zlj.-ban.
Bem tábornok nevezi ki. 1867-ben ügyvéd Szászsebesen, 1890-ben Kovásznán ügyvéd, a
Rikán belüli Hve. tagja. Az 1890-es években Puj községben élt.
36. TATÁR GYÖRGY (1824-1896. jan. 3 )
(A bikfalvi temetőben nyugszik, sírhelye ismeretlen.)
Közvitéz. A szabadságharcban bal lábát ágyéktól ágyúlövedék szakította le. Később a Haynau alapítványtól 60 Ft segélyben részesül. Felesége: Benke Krisztina.
37. ZSIGMOND FERENC (1823. jan. 16.-1895. ápr. 11.)
Közvitéz a 104. honvédzlj.-ban. Erdélyben harcol a fegyverletételig. Leszármazottai ma is élnek Bikfalván és Uzonban. Felesége: Pál Anna, majd Damó Anna.
38. ZSIGMOND LAJOS
Közvitéz.
39. ZOLTÁNI ZSIGMOND (1830. okt. 8.-1888. jan. 24.) (Fotó)
Felesége: Simon KarolinaSánta Imre
református lelkész
Bikfalva
2008. december

 

         
Bene Ferencz
huszár katona
Bene József
közvitéz
Kovács Sándor
honvéd százados
Pál András
honvéd hadnagy
Sárosi Ferencz
honvéd őrnagy


2008-as levélváltásunkban Imre egy kérést fogalmazott meg felém, melyet legnagyobb sajnálatomra akkori válaszlevelemben „csak” szavakkal tudtam támogatni.

...megragadom az alkalmat, hogy egy kéréssel forduljak Önökhöz. Amint a mellékletből is kiderül, egy ilyen kis falu mint Bikfalva, 39 honvédot adott a hazának, akiknek az utókor még sajnos nem emelt méltó emléket. Terveink szerint 2009. március 15-én vagy legkésőbb 2010-ben szeretnénk egy műemléket állítani hőseink emlékezetére. Ha akár Önök, akár ismerőseik támogatnák ezt a kezdeményezést, nagyon megköszönnénk. Ugyanis a terv megvan, de anyagi fedezet még nincs rá. Ráadásul most a XV. századi műemlék templomunk javítására kell összpontosítanunk, de nem szeretnénk "elhanyagolni" hőseinket sem.

Azóta eltelt már bizony jó pár év. Vajon megvalósult-e az emlékmű, melyet így képzelt el akkor kezdeményezője:

...kőből készült obeliszkre gondoltam, tetején egy kitárt szárnyú turulmadárral (lehetőleg bronzból, ha az anyagiak is megengedik). Ha már Budapesten nem teheti, legalább Bikfalván bontsa ki szárnyait.

2013. novemberében újra levelet írtam Imrének, de választ sajnos nem kaptam, talán ha a világhálón bolyongva rálel erre az írásra, Ő vagy egy bikmakki székely honfitársa...

 

Hódi Szabolcs
2013. november
(*közzétéve: 2016. március...)


Barangolások sorozatunk korábbi írásai:
Barangolások – Kölcse és környéke » (Andrásofszky Csilla, 2005)
Barangolások – látogatás Aradon » (Dobos Károly/Janóczki Katalin, 2006)
Barangolások – a Brassai Társaságnál Brassóban » (Dobos Károly/Janóczki Katalin, 2006)
Barangolások – a Veszprém alsóvárosi temetőben » (Hódi Szabolcs, 2006)
Barangolások – Zalakaros és Klauzál » (Szepesfalvy Márta, 2007)
Barangolások – Párizsban, Teleki Blanka montparnasse-i sírjánál » (Gonda Dorka, 2007)


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (282)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)1848/49 (47)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (27)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (108)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (39)
Wolf-kripta (13)