Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Közhasznúsági jelentés - 2011

A Klauzál Gábor Társaság non-profit társadalmi szervezet elnökének éves beszámolója és a közhasznúsági jelentés a Társaság 2011-es évéről.
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2011.

KLAUZÁL GÁBOR TÁRSASÁG
TARTALOM
1. Számviteli beszámoló
Mérleg
Eredménykimutatás

2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

5. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója1.

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ


Mellékletben


2.

KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL


Az Egyesület 2011-ben a központi költségvetéstől közvetlen támogatást nem kapott.
3.

A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS


Az Egyesület vagyona 2011. december 31.
  Befektetett eszközök
Forgóeszközök
Saját tőke
Kötelezettségek
Passzív időbeli elhatárolások  
                              
2.845,- e Ft
6.760,- e Ft
1.609,- e Ft
64,- e Ft
7.932,- e Ft2011. ÉVI BEVÉTELEK
 

Közhasznú célú működésre kapott támogatás
Egyéb
- ebből SZJA 1%
Pályázati úton elnyert támogatás
Közhasznú tevékenységből származó bevétel                
Tagdíjból származó bevétel

 0,- e Ft
685,- e Ft
452,- e Ft
220,- e Ft
605,- e Ft
216,- e Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1.726,- e Ft


2011. ÉVI KIADÁSOK
  Közhasznú tevékenység kiadásai
Vállalkozási tevékenység kiadásai
                                    
1.447,- e Ft
0,- e Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1.447,- e Ft4.

A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA


Az alapító okiratban megjelölt tevékenységnek megfelelően az Egyesület a 2011. évben cél szerinti juttatást nem nyújtott.5.

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL,
AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL,
A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL,
A KISEBBSÉGI TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATTÓL,
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL,
AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATTÓL
ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT
TÁMOGATÁS MÉRTÉKÉNEK KIMUTATÁSA


Az Egyesület 2011. évben az alábbi támogatásokat kapta:

  Budafok-Tétény Bp. XXII. kerület Önkormányzata    
Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti Kulturális Alap

 5.000.000,- Ft
1.000.000,- Ft
1.500.000,- Ft

A támogatásokat a passzív időbeli elhatárolások között mutattuk ki, tekintettel arra, hogy a Klauzál szobrot 2012-ben állítjuk fel.6.

A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKÉNEK, ILLETVE ÖSSZEGÉNEK KIMUTATÁSA


Az Egyesület 2011. évben tisztségviselőinek sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást nem nyújtott.7.

A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓJA


A hetedik teljes évünk volt 2011, ami civil közhasznú egyesületünk céljainak a megvalósítása szempontjából negyedszer tette lehetővé az adók 1%-ának a gyűjtését. Együttműködésünk folytatódott a XXII. kerületi Önkormányzattal, a Nagytétényi Kastélymúzeummal, a Lics pincészettel, és több civil szervezettel. Az év folyamán a Klauzál Gábor Budafok-Tétény Művelődési Központban minden hónap utolsó csütörtökén este fél 7-től rendezvényt tartottunk. Az év folyamán folyamatosan készültek és jelentek meg az anyagaink a honlapunkon a saját tulajdonú klauzal.hu domain néven. A honlap anyagainak a kezelésében 3 tagunk (Prim György, Hódi Szabolcs és Dr Dobos Károly) vettek részt. Továbbra is a honlapunk a fő kommunikációs csatornánk.

Januárban az egyesületünk nevében ismételten javaslatot tettünk a XXII. kerület díszpolgárjelöltjeként és a „Kultúra 22” díj odaítéléséről döntők figyelmébe: a XXII. kerület díszpolgárának címére Bartos Mihályt a „Kultúra 22”díjra Lics Lászlót és Lics Lászlónét, valamint Király Elvirát, a Nagytétényi Kastélymúzeum ez évben nyugdíjba vonult igazgatónőjét jelöltük.


Klauzál Gábor szobrának állítása

A Klauzál Gábor Társaság 2011. febr. 24.-i közgyűlésén határozatban állapította meg az alábbiakat:

K-8/2011. határozat: A Közgyűlés az Elnökség és a Szoborállító Bizottság írásos határozati javaslata alapján támogatja, és javasolja hogy Benedek György szobrászművésszel a Klauzál Gábor Társaság (KGT) a Klauzál Gábor szobor kivitelezésére és felállítása céljából tárgyalásokat kezdjen.

K-9/2011 határozat: A Közgyűlés támogatja, hogy a szerződést előkészítő tárgyalások lefolytatására és a szerződés szövegezésének aláírásra való előkészítésével a Közgyűlés a Szoborállító Bizottságot hatalmazza fel a következő feltételekkel:

- a szerződés csak a XXII. kerületi Önkormányzat és a KGT közötti megállapodás, azaz az Önkormányzat ide vonatkozó határozatában szereplő támogatási szerződés megkötését követően lép hatályba;
- a szerződés hatályba lépésének további feltétele, hogy az ajánlatban szereplő összegre, a megfelelő, teljes pénzügyi fedezet rendelkezésre álljon;
- amennyiben a szerződés ezen feltételek bármelyikének hiányában legkésőbb 2011. június 30-ig nem jön létre vagy nem lép hatályba, a két szerződő fél bármelyike, minden anyagi- és jogkövetkezmény nélkül, a szerződési kötelezettségeitől írásbeli nyilatkozattal elállhat és ezzel a szerződést mindkét fél semmisnek tekintheti.


Tavasszal az Elnök több mint 100 adománykérő levelet küldött szét részletes tájékoztató mellékletekkel.

- A Klauzál Gábor Társaság 2011. március 23-án szerződést kötött Benedek György szobrászművésszel, majd 2011. április 26-án Pénzeszköz átadási szerződést írt alá a XXII. kerületi Önkormányzattal. 2011. augusztus 10-én elkészült a Budapest Galéria bíráló bizottságának első támogató állásfoglalása az 1:1-es gipsz tervről.
- 2011. szeptember 30-án aláírásra került a Támogatási szerződés Budapest Főváros Önkormányzatával.
- 2011. október 3-án Benedek György szerződését írásban hatályba léptettük.
2011. október 11-én a Díszpolgárok a Klauzál szoborért koncertre szerződést kötöttünk a Klauzál Gábor Budafok Tétényi Művelődési Központtal.
- 2011. november 3-án helyszíni bejárás történt a szobor felállítása helyén és a HAP Tervezőiroda Kft. elkészítette a szobor és talapzat bejelentési dokumentációját.
- 2011. november 23-án a Klauzál Gábor Társaság támogatási szerződést kötött a Nemzeti Kulturális Alappal.
- 2011. december 7-én a Klauzál Gábor Társaság támogatási szerződést kötött a Nemzetgazdasági Minisztériummal.
- 2011. december 13-án a Budapest Galéria bíráló bizottsága megállapítja: A bemutatott portrészobor az emlékmegőrzés céljának kiválóan megfelel, ezért a szakmai bíráló bizottság dicsérettel fogadja el, és örömmel ajánlja megvalósításra.
- 2011. december 16-án a Klauzál Gábor Társaság vállalkozói szerződést kötött Vargáné Györfi Erzsébet egyéni vállalkozóval ill. Varga Imre egyéni vállalkozóval a szobor bronzöntésére.
- 2009-től 2011. december végéig 43 magánszemélytől összesen 855 500 Ft adomány érkezett a szoborra. A legnagyobb személyes adományozók: Hajas Ervin, Karsay Ferenc, Dr Dobos Károly, Lics László, Bartos Mihály, Frideczky János. Ezúton is köszönet valamennyi adományozónak!


Március 15.
Az első budatétényi március 15-i emlékhelyen 2010. március 13-án délután 3 órakor tartottuk meg ünnepi koszorúzással egybekötött megemlékezésünket. A megjelenteket dr. Dobos Károly, a Klauzál Gábor Társaság elnöke köszöntötte.
Idei meghívott ünnepi előadónk dr. Závodszky Géza történész volt, kinek nagyszerű előadásában átfogó képet kaphattunk 1848 történelemformáló napjairól.


Április 7-én Glattfelder Tamás szervezésében látogatást tettünk a Dreher Sörgyárban.


Április 15-én immár nyolcadik alkalommal került sor – hagyományosan a Lics Pincészetben – a kerületi díszpolgárok találkozójára, s egyben az új díszpolgár Hegedűs Endre köszöntésére.


A 2011-es Klauzál Napok Tétényben

Ebben az évben április 29-30-án- zajlott egyesületünk fő rendezvénye, a „Klauzál Napok Tétényben” programsorozat. Az esemény különböző helyszínein – halála 125. évfordulóján – Korizmics Lászlóra, Klauzál Gábor barátjára és kistétényi szőlőbirtokos társára emlékeztünk, aki a XIX. századi hazai agrárpolitika és mezőgazdasági irodalom egyik meghatározó alakja volt.

Április 29-én, péntek délután először a Fiumei úti sírkertben koszorúztuk meg a Korizmics család sírját, majd négy órakor folytatódott a Klauzál Napok Tétényben rendezvény-sorozatának első napi programja, az iskolások vetélkedőjével, amelynek helyszíne hagyományosan az előző évi nyertes csapat alma matere, mely idén a Baross Gábor Általános Iskola volt.

Április 30-án, szombaton, a Klauzál Napok Tétényben második napján hagyományosan végigjártuk Klauzál Gábor budatétényi emlékhelyeit: a Szent Mihály kápolnát és a Klauzál-villát, mindkét helyen megemlékezve Kistétény 1850-es ’60-as években volt legnagyobb kisugárzású lakójáról.

Délelőtt a Szent Mihály kápolnában Hernády Zsolt történész adott elő az aradi vértanúk özvegyeiről, majd a megemlékezés után átsétáltunk a Klauzál-villához, ahol hagyományosan, a déli harangszót követően folytatódtak Klauzál Gábor budatétényi emlékhelyeinél tartott megemlékezéseink. Ismét kinyitottuk a Klauzál-villa pincéjét, ahol Horváth Csaba tartott előadást Korizmics Lászlóról.

Szombaton délután került sor a 2011. évi Klauzál Napok Tétényben rendezvény-sorozatunk záró programjára, Korizmics László halálának 125. évfordulóján – a XIX. századi hazai agrárium kiválósága előtt tisztelgő – életművének emléket állító történelmi előadásokra a Nagytétényi Kastély-múzeum emeleti dísztermében. Demeter Zsófia és Csoma Zsigmond nagyívű előadásait Bartos Mihály referátuma egészítette ki.


• Július 16-17-én különbusszal Kassára látogattunk. Ez volt egyesületünk első 2 napos kirándulása. A baráti Henszlmann Imre Társaság volt a helyi kapcsolatunk.


• A Nagytétényi Kastélymúzeumban szeptember 11-én egyesületünk hagyományosan örökbe fogadta a kastély parkjában álló „Szerelmes Kentaur” szobrát, ezúttal az egyes sorszámmal.


• Történelmi Szalon
Október 9-én, vasárnap a Vojnovich-Huszár Villával közösen szervezett, immáron nyolcadik alkalommal jelentkező Történelmi szalon-estünkön az 1100 évre visszatekintő „magyar-lengyel barátságról” hallhattunk átfogó előadást.
Történelmi szalonunk idei meghívott előadója Kovács István történész, költő, polonista volt.


• Tiszteletbeli tagunkat Márk Gergely rózsanemesítőt köszöntötték barátai, egykori kollégái és tisztelői: a „Márk Rózsaszeretők” október 27-én az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Botanikus Kertjében 88. születésnapján. A megindító ünnepségen Egyesületünk is képviseltette magát.


• Budatétényi Ősök Napja 2011
A halottak napi megemlékezésekhez csatlakozva október 30-án immár hetedik alkalommal nyitotta meg kapuit a Klauzál Gábor Társaság gondozása alatt álló Wolf kripta és emlékkert.


• November 4-én a Garab pincében ünnepelte a fórum létrejöttének 10. évfordulóját a BUDAFOK-TÉTÉNY: múlt, jelen, jövő Asztaltársaság közössége.


• A Klauzál Gábor Társaság november 15-én este 7 órakor kezdődően a Klauzál Házban rendezendő jótékonysági koncertet szervezett „DÍSZPOLGÁROK a KLAUZÁL SZOBORÉRT” címmel. Budafok-Tétény három díszpolgára adott koncertet Klauzál Gábor szobrának javára.
A három művész közös előadói estje egyszeri és különleges alkalom volt, Jandó Jenő zongoraművész, Csák József operaénekes és Hegedűs Endre zongoraművész nemes felajánlásaként létrejövő koncertjükkel lehetővé tették, hogy a 2500 Ft-os jegyek megvásárlásával közönségük támogathassa az ország első, Klauzál Gábort ábrázoló egészalakos önálló bronzszobrának budatétényi felállítását a nevét viselő Művelődési Ház előtt. Közel 250 fizető néző támogatta a koncertjegy megvásárlásával a szobor felállítását.


• A negyedik ünnepség november 18-án a Klauzál-díszhordónál
Egyesületi névadónk születésnapjának ünneplése már kiemelt eseménnyé vált. Idén együtműködő partnereink közül kb. nyolcvanan vettek részt. A megemlékezés mellett az est jó alkalmat teremt, pódiumbeszélgetés keretében, egy-egy érdekes ember részletesebb bemutatkozására és a Klauzál Gábor Társaság programjaiban aktívan közreműködő partnerekkel és támogatóinkkal való kötetlen együttlétre, a jövő tervezésére is.
Az idei negyedik alkalommal Lics László és Lics Balázs, a Lics Pince és Szőlőbirtok tulajdonosai voltak a pódiumbeszélgetés vendégei. A Lics Pince szponzorálásával kiváló borok, köztük 2011-es új bor kóstolására került sor. A kötetlen együttlét során számos partnerünk szólalt fel.A Közhasznúsági Jelentést a Klauzál Gábor Társaság közgyűlése a K-3/2012.(03.29.) sz. határozatával fogadta el.


Budapest, 2012. március 29.

Dr. Dobos Károly
a Klauzál Gábor Társaság elnöke
Mellékletek:

     Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)1848/49 (47)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (28)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (117)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (41)
Wolf-kripta (21)